Verkoopsvoorwaarden


Artikel 1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Herbashop, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. 
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Herbashop uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
1.4 Herbashop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten of Diensten mochten lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Herbashop zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 
Artikel 2. Overeenkomst 
2.1 De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen. 
2.2 Herbashop behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren. 
2.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Herbashop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
2.4 Op alle met Herbashop gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Herbashop, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage. 
Artikel 3. Levertijd 
3.1 Alle door Herbashop genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Herbashop bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij een plotselinge deadline dient Herbashop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. 
3.2 Overschrijding van de door Herbashop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
Artikel 4. Beëindiging Opdracht 
4.1 Herbashop is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. Herbashop is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. 
Artikel 5. Betaling
5.1 In geval van niet tijdige betaling is Herbashop gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren. 
5.2 Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal Herbashop de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Herbashop behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Herbashop aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Herbashop van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Herbashop en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten. 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1 Herbashop is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, - stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie. 
7.2 De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data. 
Artikel 8. Overmacht 
8.1 Indien Herbashop door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 
8.2 Ingeval van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Herbashop als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 
8.3 Herbashop zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 
Afbeeldingen slechts ter illustratie - de producten op deze website kunnen verschillen van de uitgeleverde producten.